Psykososialt arbeid i barnehagen

Barns trivsel er voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing og ekskludering starter i barnehagen, og denne veilederen ligger til grunn for hvordan vi i barnehagen kontinuerlig jobber for at både barn, foreldre og ansatte trives og har det godt hos oss. Dette skal også komme til uttrykk gjennom det daglige samarbeidet med foreldrene, i vedtekter, månedsplaner, årsplaner og virksomhetsplan. Se også egen plan for forebyggende arbeid mot mobbing og ekskludering.